• Zasady przyjęcia

  I.        Zasady przyjęcia

  Zasady przyjęcia do DPS i odpłatności za pobyt w nim, regulowane są Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 54,59,60,61 oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.X.2005 r. Dz. U. Nr 64 z 15 kwietnia 2004 r.

  Art. 54

  1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
  2. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ? prokuratora.

  Art. 59

  1.      Decyzję o skierowanie do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

  2.      Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

  Art. 60.

  1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  – mieszkaniec domu,

  – małżonek, zstępni przed wstępnymi,

  – gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

  2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  – mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

  – małżonek, zstępni przed wstępnymi ? zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust 2

  – gmina.

             II.      Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy powinna:

  1. Złożyć pisemny wniosek (podanie) do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Podanie to należy własnoręcznie podpisać. Wniosek o skierowanie do Domu może złożyć osobiście dana osoba jak też poprzez osobę fizyczną lub prawną, może też uczynić to sam ośrodek pomocy społecznej.

  Podanie należy złożyć w dwóch egzemplarzach za potwierdzeniem, gdyż w przypadku odmowy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

  1. Pracownik Socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania i kompletuje dokumenty potrzebne do umieszczenia w domu pomocy, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.X.2005 r.  Po skompletowaniu dokumentów ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do domu i przekazuje dokumenty do właściwego ze względu na siedzibę domu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, który to wydaje decyzję o umieszczeniu.
  2. Przed przyjęciem do domu pomocy pracownik socjalny tego domu ustala jej sytuację a dyrektor domu zawiadamia pismem o terminie przyjęcia.

  3.  Informacji na temat przyjęcia do DPS, kosztów pobytu i wszelkich innych udzielają   pracownicy socjalni, dyrektor domu oraz sekretariat DPS.

  tel 17 2233151            fax 17 2233113